Là gì?

Null Là Gì định Nghĩa Của Rh Null Là Gì

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Null Là Gì định Nghĩa Của Rh Null Là Gì phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các nội dung về các câu hỏi khác tại đây => Là gì?

Trị giá NULL

Nói một cách đơn giản, NULL chỉ đơn giản là một trị giá giữ chỗ cho dữ liệu ko tồn tại. Lúc thực hiện các thao tác chèn trong bảng cơ sở dữ liệu, sẽ có lúc các trường trị giá ko có sẵn.

Để phục vụ các yêu cầu của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, MySQL sử dụng NULL làm trình giữ chỗ cho trị giá thực chưa được gửi. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy cách các trị giá NULL xuất hiện trong cơ sở dữ liệu.

/ Dev / null là gì?

Trước nhất chúng ta hãy xem xét một số khái niệm cơ bản về NULL trước lúc đi sâu vào nó:

NULL ko phải là một kiểu dữ liệu – điều này có tức là nó ko được xác nhận là kiểu số tự nhiên “int”, kiểu dữ liệu tháng ngày “date” hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu xác định nào khác. các phép toán số học liên quan tới NULL luôn trả về NULL. Ví dụ: 69 + NULL = NULL. Tất cả các hàm tổng chỉ tác động tới các hàng ko có trị giá NULL

Hiện giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng các hàm đếm xử lý các trị giá NULL. Bạn có thể tải xuống dữ liệu “myflixdb” tại đây để thực hiện trong MySQL:

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B_vqvT0ovzHccjhtdGlrZ0MtZ0k

Thực hiện truy vấn sau để xem nội dung hiện nay của bảng thành viên trong “myflixdb”:

Giả thuyết vô hiệu là gì?

Kết quả sẽ xuất hiện như sau:

Tệp null là gì?

Đếm xem có bao nhiêu thành viên đã cập nhật số liên lạc của họ:

Không gian rỗng là gì?

Việc thực thi truy vấn trên mang lại kết quả sau:

Lỗi null là gì?

Xem xét: Trị giá NULL ko được bao gồm trong kết quả trên.

Cái gì ko?

Toán tử NOT logic được sử dụng để rà soát điều kiện Boolean và trả về true nếu điều kiện sai. Toán tử NOT sẽ trả về false nếu điều kiện được rà soát là đúng.

Điều kiện Kết quả của KHÔNG. nhà quản lý
ĐÚNG VẬY SAI
SAI ĐÚNG VẬY

Vì sao chúng ta sử dụng NOT NULL?

Có một số trường hợp chúng ta sẽ phải thực hiện các phép tính dựa trên tập trung kết quả truy vấn và trả về một trị giá. Thực hiện bất kỳ phép toán nào trên cột có trị giá NULL sẽ trả về kết quả là NULL. Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề NOT NULL để giới hạn kết quả trên dữ liệu đang hoạt động.

Trị giá KHÔNG ĐẦY ĐỦ

Giả sử rằng chúng ta muốn tạo một bảng mới với các trường nhất mực phải luôn được cung ứng các trị giá lúc chèn các hàng mới vào bảng. Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề NOT NULL trên một trường nhất mực lúc tạo bảng.

Ví dụ dưới đây tạo một bảng mới chứa dữ liệu viên chức. Phải luôn cung ứng số viên chức (nhân viên_số).

Allow null sql là gì?

Hiện giờ, hãy thử chèn một bản ghi mới nhưng ko chỉ định số viên chức và xem điều gì sẽ xảy ra:

Con trỏ null là gì?

Thực hiện câu lệnh trên trong MySQL sẽ hiển thị lỗi sau:

Phi tiêu an toàn rỗng là gì?

Từ khóa NULL

NULL cũng có thể được sử dụng như một từ khóa lúc thực hiện các toán tử Boolean trên các trị giá bao gồm NULL. Từ khóa “IS / NOT” được sử dụng cùng với từ NULL cho những mục tiêu này. Cú pháp đơn giản lúc sử dụng NULL làm từ khóa như sau:

Null-8 là gì

Trong đó:

“IS NULL” là từ khóa thực hiện so sánh Boolean. Nó trả về true nếu trị giá được cung ứng là NULL và false nếu trị giá được cung ứng ko phải là NULL “NOT NULL” là từ khóa thực hiện so sánh Boolean. Nó trả về true nếu trị giá được cung ứng ko phải là NULL và false nếu trị giá được cung ứng là NULL

Hãy xem một ví dụ sử dụng từ khóa NOT NULL để xóa tất cả các cột có trị giá NULL

Giả sử chúng tôi cần thông tin cụ thể về các thành viên có số liên lạc ko phải là NULL. Thực hiện truy vấn sau:

Null-9 là gì

Việc thực thi câu lệnh trên sẽ mang lại các bản ghi trong đó liên hệ ko phải là NULL.

Trong trường hợp này, chúng tôi muốn ghi lại các thành viên có số liên lạc là NULL. Có thể sử dụng truy vấn sau:

Null-10 là gì

Kết quả sẽ xuất hiện trong MySQL:

Null-11 là gì

So sánh các trị giá NULL

Ba trị giá logic – thực hiện toán tử Boolean trên các điều kiện liên quan tới NULL có thể trả về “Ko xác định”, “Đúng” hoặc “Sai”.

Ví dụ: sử dụng từ khóa “IS NULL” lúc thực hiện các toán tử so sánh liên quan tới NULL có thể trả về true hoặc false. Sử dụng toán tử so sánh ko phải NULL trả về “Ko xác định” (NULL)


Thông tin cần xem thêm:

Null Là Gì định Nghĩa Của Rh Null Là Gì

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

[rule_3_plain]

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

[rule_1_plain]

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

[rule_2_plain]

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

[rule_2_plain]

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

[rule_3_plain]

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

[rule_1_plain]

Nguồn: https://trungthuhaichau.vn/

#Null #Là #Gì #định #Nghĩa #Của #Null #Là #Gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button